หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
เอกสารเผยแพร่ออนไลน์
สถิติการเกษตร
วารสารเผยแพร่
คู่มือดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ
สถิติการเกษตรของประเทศไทย สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(ข้อมูลพื้นฐาน)


สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ วารสารพยากรณ์

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) คู่มือการจัดทำเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
ผลการดำเนินงานในรอบ 8 เดือน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายงานประจำปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2559 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2558 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2557 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2556 pdf ภาษาไทย / English
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2555 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2554 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2553 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2552 pdf

ดาวน์โห
ลดไฟล์ปี 2551 pdf
รายงานการประเมินผล โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
รอบที่ 2/2558 การประเมินผลในภาพรวม
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2558 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2557 pdf.

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2556 pdf.

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2555 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2554 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2553 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2552 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2551 pdf.
วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลเอกภาพ ปี 2557

ระดับประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้
สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 2557 สถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
ปฏิทินผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายเดือน
โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2560/61 pdf

ดาวน์โหลดไฟล์. pdf
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2556-2559(ฉบับย่อ)
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2556-2559

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain ผลไม้และผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดส่งออกไปตลาดประเทศในเอเชียปี 2552

ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและภาวะโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรปี 2553 เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว : การบูรณาการแผนงานโครงการระดับพื้นที่

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ
คำนิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร

 
 
รายงานประจำปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลการเกษตร เข้าใจ ใช้เป็น เห็นค่า พัฒนาการเกษตร


ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

แผนปฏิบัติการประจำปี คำแนะนำในการฟื้นฟูชุมชนเกษตรกรรมและการทำให้กิจกรรมด้านการเกษตรฟื้นตัวเร็วหลังอุทกภัย

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

หนังสือแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี
โครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตร เพื่อขยายตลาดส่งออกในประเทศในเอเชีย ปี 2551

 
 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน

ดาวน์โหลดไฟล์. pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 2 สิงหาคม 2560

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th