หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
เอกสารเผยแพร่ออนไลน์
ด้านนโยบาย
สถิติการเกษตร
วารสารเผยแพร่
คู่มือดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
รายงานประจำปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Guidebook on APEC Projects 12th Edition

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf.
งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ
วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

 
สถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ Riding the Wave (An East Asian Miracle for the 21st Century)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 ปฏิทินผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายเดือน

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2560/61 pdf
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ

สถิติการเกษตรของประเทศไทย สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(ข้อมูลพื้นฐาน)อัพเดทข้อมูลล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th