หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
เอกสารเผยแพร่ออนไลน์
สถิติการเกษตร
วารสารเผยแพร่
คู่มือดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 ปฏิทินผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายเดือน

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2560/61 pdf
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

สถิติการเกษตรของประเทศไทย สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(ข้อมูลพื้นฐาน)


สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ วารสารพยากรณ์

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คู่มือการจัดทำเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
ผลการดำเนินงานในรอบ 8 เดือน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายงานประจำปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2559 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2558 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2557 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2556 pdf ภาษาไทย / English
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2555 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2554 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2553 pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2552 pdf

ดาวน์โห
ลดไฟล์ปี 2551 pdf
รายงานการประเมินผล โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
รอบที่ 2/2558 การประเมินผลในภาพรวม
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2559 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2558 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2557 pdf.

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2556 pdf.

ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2555 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2554 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2553 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2552 pdf.
ดาวน์โหลดไฟล์ปี 2551 pdf.
สถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ
งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ


 
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559

 

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 2557
โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

ดาวน์โหลดไฟล์. pdf
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2556-2559(ฉบับย่อ)
ข้อมูลการเกษตร เข้าใจ ใช้เป็น เห็นค่า พัฒนาการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.2555-2559)
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain ผลไม้และผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดส่งออกไปตลาดประเทศในเอเชียปี 2552

รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและภาวะโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554 เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว : การบูรณาการแผนงานโครงการระดับพื้นที่

คำนิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรปี 2553
 
รายงานประจำปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลเอกภาพ ปี 2557


ระดับประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้
แผนปฏิบัติการประจำปี คำแนะนำในการฟื้นฟูชุมชนเกษตรกรรมและการทำให้กิจกรรมด้านการเกษตรฟื้นตัวเร็วหลังอุทกภัย

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
หนังสือแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน

 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตร เพื่อขยายตลาดส่งออกในประเทศในเอเชีย ปี 2551

ดาวน์โหลดไฟล์. pdf

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 08 ธันวาคม 2560

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th