รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4"


พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย SC ในการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4"คำอธิบายแผนภาพ

รมว.กษ. มอบนโยบาย SC ตอนที่ 1 
รมว.กษ. มอบนโยบาย SC ตอนที่ 2