ปัญหาการเกษตร

 

 1
  ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจภาคเกษตรจากปัญหาน้ำท่วม (ก.ย. 2553)      
 2
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเศรษฐกิจภาคเกษตร ปี 2553 (ก.ค. 2553)