Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน


รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2559 (1 มี.ค. 2560)
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2558 (2 มี.ค. 2559)
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557 (3 มี.ค. 2558)
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2556 (19 มี.ค. 2557)
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2555 (6 มี.ค. 2556)
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2554 (1 มี.ค. 2555)

หน้า : [1]

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : prcai@oae.go.th