ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2554-2559
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท

สูตรปุ๋ย 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
46-0-0 2,087,879 27,758 2,153,690 30,240 2,170,237 24,483 2,132,266 23,770 1,865,722 19,031 2,068,654 15,764
18-46-0 395,044 7,939 536,806 10,198 550,257 8,606 690,656 7,712 326,571 5,403 364,851 4,828
0-0-60 755,120 10,895 586,155 9,825 657,578 8,798 553,592 8,753 608,920 7,277 619,263 6,297
21-0-0 276,558 2,047 282,782 2,266 191,674 1,154 143,345 678 116,991 602 169,400 718
16-20-0 571,528 7,147 549,688 7,587 575,112 6,885 466,321 5,034 351,106 3,933 347,760 3,522
16-16-8 42,736 616 71,223 1,050 102,448 1,345 61,589 752 6,570 87 40,862 432
15-15-15 379,906 5,691 400,776 6,511 534,378 7,483 466,929 6,208 414,946 5,673 375,209 4,908
13-13-21 23,672 402 31,325 512 26,601 399 28,415 402 12,383 210 11,505 177
อื่นๆ 1,106,948 17,803 764,854 13,060 830,606 13,106 889,097 13,066 949,851 14,493 885,419 12,654
รวม 5,639,392 80,297 5,377,298 81,249 5,638,890 72,259 5,432,211 66,375 4,653,060 56,709 4,882,923 49,301

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 11 พฤษภาคม 2560