ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2554-2558
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท

สูตรปุ๋ย

2554 2555 2556 2557 2558
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

46-0-0 2,087,879 27,758 2,153,690 30,240 2,170,237 24,483 2,132,266 23,770 1,865,722 19,031
18-46-0 395,044 7,939 536,806 10,198 550,257 8,606 690,656 7,712 326,571 5,403
0-0-60 755,120 10,895 586,155 9,825 657,578 8,798 553,592 8,753 608,920 7,277
21-0-0 276,558 2,047 282,782 2,266 191,674 1,154 143,345 678 116,991 602
16-20-0 571,528 7,147 549,688 7,587 575,112 6,885 466,321 5,034 351,106 3,933
16-16-8 42,736 616 71,223 1,050 102,448 1,345 61,589 752 6,570 87
15-15-15 379,906 5,691 400,776 6,511 534,378 7,483 466,929 6,208 414,946 5,673
13-13-21 23,672 402 31,325 512 26,601 399 28,415 402 12,383 210
อื่นๆ 1,106,948 17,803 764,854 13,060 830,606 13,106 889,097 13,066 949,851 14,493
รวม 5,639,392 80,297 5,377,298 81,249 5,638,890 72,259 5,432,211 66,375 4,653,060 56,709

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 7 พฤษภาคม 2558