มันสำปะหลังสด แป้ง 30%  
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2560 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ โรงงานแป้งมันครบุรี บริษัท ชลเจริญ จำกัด บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อุตสาหกรรม จำกัด อ.ครบุรี อ.บ้านบึง 77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เดือน วันที่
โทร. (044)212725
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
กรกฎาคม 1
-
-
-
-
  2
-
-
-
-
  3
1.85
1.80
1.80
1.90
  4
1.85
1.80
1.80
1.90
  5
1.85
1.85
1.80
1.90
  6
1.85
1.85
1.80
1.90
  7
1.85
1.85
1.85
1.90
  8
-
-
-
-
  9
-
-
-
-
  10
-
-
-
-
  11
1.85
1.80
1.85
1.90
  12
1.85
1.80
1.85
1.90
  13
1.85
1.80
1.85
1.90
  14
1.85
1.80
1.85
1.90
  15
-
-
-
-
  16
-
-
-
-
  17
1.85
1.80
1.85
1.90
  18
1.85
1.80
1.85
1.90
  19
1.85
1.80
1.85
1.90
  20
1.85
1.80
1.85
1.90
  21
1.85
1.80
1.95
1.90
  22
-
-
-
-
  23
-
-
-
-
  24
1.85
1.90
1.95
1.90
  25
1.85
1.90
1.95
1.90
  26
1.85
1.90
1.95
1.90
  27
1.85
1.90
1.95
1.90
  28
-
-
-
-
  29
-
-
-
-
  30
-
-
-
-
  34=1
1.85
1.90
1.90
1.90