มะพร้าว 
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

  << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
  หน่วย : บาท/ร้อยผล.
ปี 2560 มะพร้าว
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614
เดือน วันที่ ผลแห้งขนาดใหญ่
กรกฎาคม 1
-
-
  2
-
-
  3
2,300
2,300
  4
2,300
2,300
  5
2,300
2,300
  6
2,300
2,300
  7
2,300
2,300
  8
-
-
  9
-
-
  10
-
-
  11
2,300
2,300
  12
2,300
2,300
  13
2,300
2,300
  14
2,300
2,300
  15
-
-
  16
-
-
  17
2,200
2,300
  18
2,200
2,300
  19
2,200
2,300
  20
2,200
2,300
  21
2,200
2,300
  22
-
-
  23
-
-
  24
2,000
2,100
  25
2,000
2,100
  26
2,000
2,100
  27
2,000
2,100
  28
-
-
  29
-
-
  30
-
-
  31
2,000
2,100