ไข่ไก่สด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
  หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2560 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เดือน วันที่  
กรกฎาคม 1
-
  2
-
  3
260
  4
260
  5
260
  6
260
  7
260
  8
-
  9
-
  10
-
  11
260
  12
260
  13
260
  14
260
  15
-
  16
-
  17
260
  18
260
  19
260
  20
260
  21
260
  22
-
  23
-
  24
260
  25
260
  26
260
  27
260
  28
-
  29
-
  30
-
  31
260