ไข่ไก่เบอร์ 4
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
  หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2560 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
เดือน วันที่ โทร. 086-6501271
กรกฎาคม 1
-
  2
-
  3
250
  4
250
  5
250
  6
250
  7
250
  8
  9
  10
  11
250
  12
250
  13
250
  14
250
  15
-
  16
-
  17
250
  18
250
  19
240
  20
240
  21
240
  22
-
  23
-
  24
250
  25
250
  26
250
  27
250
  28
-
  29
-
  30
-
  31
250