มะนาว
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี 2560 << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
หน่วย : บาท/ร้อยผล.
มะนาว
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. ตลาดกลางหนองบ้วย 
จ.นครปฐม อ. ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
โทร. (081) 1955815 โทร. (032) 461534
เดือน วันที่ ผลขนาดใหญ่พิเศษ ผลขนาดใหญ่ ผลขนาดกลาง ผลขนาดเล็ก ผลขนาดใหญ่พิเศษ ผลขนาดใหญ่ ผลขนาดกลาง ผลขนาดเล็ก
กรกฎาคม 1
-
-
-
-
-
-
-
-
  2
-
-
-
-
-
-
-
-
  3
130
100
80
40
100
80
50
30
  4
130
100
80
40
100
80
50
30
  5
130
100
80
40
100
80
50
30
  6
130
100
80
40
100
80
50
30
  7
130
100
80
40
100
80
50
30
  8
-
-
-
-
-
-
-
-
  9
-
-
-
-
-
-
-
-
  10
-
-
-
-
-
-
-
-
  11
130
100
80
40
100
80
50
30
  12
130
100
80
40
100
80
50
30
  13
130
100
80
40
100
80
50
30
  14
130
100
80
40
100
80
50
30
  15
-
-
-
-
-
-
-
-
  16
-
-
-
-
-
-
-
-
  17
130
100
80
40
100
80
50
30
  18
130
100
80
40
100
80
50
30
  19
130
100
80
40
100
80
50
30
  20
130
100
80
40
100
80
50
30
  21
120
95
70
30
95
70
40
25
  22
-
-
-
-
-
-
-
-
  23
-
-
-
-
-
-
-
-
  24
120
95
70
30
95
70
40
25
  25
120
95
70
30
95
70
40
24
26
27
28
29
30