g

กุ้งขาวแวนนาไม
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
  หน่วย : บาท/กก.
ปี 2560 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
เดือน วันที่
ขนาด 70 ตัว/กก.
กรกฎาคม 1
-
-
  2
-
-
  3
165
165
  4
165
165
  5
170
165
  6
170
165
  7
170
165
  8
-
-
  9
-
-
  10
-
-
  11
175
175
  12
175
175
  13
175
175
  14
175
175
  15
-
-
  16
-
-
  17
175
175
  18
175
170
  19
175
170
  20
170
170
  21
170
165
  22
-
-
  23
-
-
  24
170
165
  25
170
170
26
170
170
  27
165
170
  28
-
-
  29
-
-
  30
-
-
 
31
165
170