ไข่ไก่สดคละ
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน เม.ย. 59
  หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2559 ไข่ไก่สดคละ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เดือน วันที่  
พฤษภาคม 1  
  2
270.00
  3
270.00
  4
270.00
  5
  6
  7
  8
  9
  10
270.00
  11
280.00
  12
280.00
  13
280.00
  14
-
  15
-
  16
290.00
  17
290.00
  18
290.00
  19
290.00
  20
-
  21
-
  22
-
  23
290.00
  24
300.00
  25
300.00
  26
300.00
  27
300.00
  28
-
  29
-
  30
310.00
  31
310.00