หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ราคานำเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีรายปี


 
ตารางราคานำเข้า(CIF)ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2552-2558
หน่วย : บาท/ตัน

สูตรปุ๋ย

ลักษณะราคา

2554 2555 2556 2557 2558


46-0-0

นำเข้า C.I.F (เทกอง) 14,053 14,065 11,281 11,148 10,200
ขายส่งกรุงเทพฯ 14,293 15,826 13,986 12,433 11,936
ขายปลีกท้องถิ่น 14,978 17,211 15,880 14,707 14,220

21-0-0

นำเข้า C.I.F (เทกอง) 7,265 8,264 6,020 4,731 5,149
ขายส่งกรุงเทพฯ 7,874 9,364 8,983 7,733 7,278
ขายปลีกท้องถิ่น 8,716 10,730 10,712 9,900 9,115

16-20-0
นำเข้า C.I.F (เทกอง) 12,494 13,663 11,972 10,795 11,201
ขายส่งกรุงเทพฯ 13,898 15,009 14,498 12,667 12,500
ขายปลีกท้องถิ่น 15,073 16,576 16,225 15,044 14,264

16-16-8
นำเข้า C.I.F (เทกอง) 12,831 13,931 13,128 12,213 13,200
ขายส่งกรุงเทพฯ 14,959 15,413 15,220 13,800 13,667
ขายปลีกท้องถิ่น 16,015 17,435 16,844 15,379 14,035

15-15-15
นำเข้า C.I.F (เทกอง) 15,105 16,413 14,003 13,296 13,672
ขายส่งกรุงเทพฯ 15,555 16,585 16,916 16,867 16,508
ขายปลีกท้องถิ่น 17,942 18,884 18,498 17,936 17,520
13-13-21 นำเข้า C.I.F (เทกอง) 17,643 16,628 15,009 14,142 16,919
ขายส่งกรุงเทพฯ 18,000 17,950 17,675 17,800 17,450
ขายปลีกท้องถิ่น 19,400 19,813 19,468 19,252 19,277
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ข้อมูลอัพเดท 8 มิถุนายน 2559

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th