หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืช


 
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 -2558
หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท

ปี

สารเคมี
สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) อื่นๆ รวม

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

2553

80,278 8,845 23,417 4,670 9,671 3,860 4,450 583 117,815 17,956

2554

112,177 11,480 34,672 5,938 12,179 3,875 5,511 777 164,538 22,070

2555

106,860 11,294 16,797 3,686 6,972 3,883 3,748 494 134,480 19,378
2556 137,049 14,873 21,485 4,201 10,350 4,828 3,942 514 172,826 24,416
2557 117,645 13,435 13,910 4,013 10,988 4,708 4,832 656 147,375 22,812
2558 119,971 11,016 12,927 3,684 11,088 3,839 5,560 787 149,546 19,326
หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย สารกำจัดหนู
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 08 มิถุนายน 2559
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th