หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีกพันธุ์สัตว์


ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บาท/ตัว
รายการ 2559 2560
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค
สุกรขุนสามสายเลือด 12 กก. 2,340 2,300 2,258 2,008 1,919 1,832 1,800 1,764 1,700 1,750 1,900 1,769 1,600
ไก่ไข่อายุ   1 วัน 27.00 27.72 29.00 27.00 24.77 19.91 19.00 18.27 16.19 15.00 17.00 17.00 17.00
ไก่เนื้ออายุ 1 วัน 12.74 17.62 17.35 14.54 14.50 15.36 16.14 17.50 15.50 17.41 18.50 18.50 18.50
ลูกเป็ดไข่ซีพี 24.08 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
update 11 สิ้งหาคม2560
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th