หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์กร
 
กลุ่มงานจริยธรรมประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  |___ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  |___ การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
  กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บทความทางวิชาการเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
Infographic รู้เขา "รู้โกง" รู้เรา
  แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ปรับปรุง)
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
  กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest
  ผลประโยชน์ทับซ้อน : แนวคิดและแนวทางการป้องกันแก้ไข
 
 

 Update:16-01-2561

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email : prcai@oae.go.th