Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
เกี่ยวกับสศก. >> กฎ ระเบียบ
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ


 
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2543
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้บริการขอข้อมูลข่าวสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2550 ถึง มีนาคม 2550

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2550 ถึง มิถุนายน 2550

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2550

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2550

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2550

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2550

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2550

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2551

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2551

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2551

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2551

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2551

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2551

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2551

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2551

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2551 - มกราคม 2552

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2552

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - สิงหาคม 2552

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552 - เมษายน 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2555

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2555

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555

   
 • สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9