หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ


 
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2543
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้บริการขอข้อมูลข่าวสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
 • Update : 18/12/2557
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th