Thai TH English ENG
 
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 

Thailand Web Stat 

FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 10-16 ธ.ค.55
ปศุสัตว์

วันที่ 17 ธ.ค. 2555
 

10 - 16 ธ.ค. 2555

 

 
 
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตสุกรยังมีมากและออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แม้ว่าความต้องการบริโภคยังคงมีต่อเนื่อง เพราะเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว  ราคาจึงมีแนวโน้มลดลง คาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะยังคงลดลง
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 53.92 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 54.91 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.80  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 57.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 50.92 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 53.93 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 54.34 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 51 บาท) ลดลงจากตัวละ 1,400 บาท (บวกลบ 53 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 7.14
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 53.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.74

 
 

ไก่เนื้อ

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น เพราะเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวและเทศกาลเฉลิมฉลอง แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้น

          ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้วิจัยพันธุ์ไก่แท้ “ไก่ชีท่าพระ” จากขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกตามหลักวิชาการ ฝูงพันธุ์ที่ได้มีลักษณะภายนอก คือรูปร่างลักษณะหงอน และสีขนสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์และสามารถใช้จำแนกพันธุ์ได้ มีลักษณะประจำพันธุ์ทั้งลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางปริมาณ เช่นเดียวกับไก่พันธุ์แท้ต่างๆ ของทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยสามารถแสดงความเป็นเจ้าของพันธุ์ได้ และยังมีศักยภาพการผลิตโดยการเลี้ยงในระบบฟาร์มสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปกว่า ร้อยละ 25 มีลักษณะเด่น คือ สามารถเลี้ยงรอดได้ดีในลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรในหมู่บ้าน มีความเป็นแม่ที่ดีสามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง ให้จำนวนลูกไก่สูงกว่าไก่พื้นเมืองของเกษตรกรกว่า ร้อยละ 30  อีกทั้งไก่ไทยพันธุ์แท้นี้ยังให้สมรรถภาพการผลิตที่สูงกว่า มีขนสีขาวทั้งตัวเหมือนไก่เนื้อ จึงเหมาะสำหรับเป็นไก่พื้นเมืองในระบบอุตสาหกรรมในอนาคต เพราะเมื่อผ่านการชำแหละหรือแปรรูปในระบบโรงเชือดขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาขนหมุด (Pin feather) สีดำติดที่ผิวหนังของไก่ และแข้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้การใช้ประโยชน์พันธุ์ไก่ชีท่าพระเป็นไก่พื้นเมืองไทยที่มีศักยภาพและมีคุณค่าการบริโภคที่ดีเด่นกว่าไก่เนื้อมากเมื่อเทียบกันทางการค้า โดยไก่ชีท่าพระมีเนื้อที่แน่นนุ่ม มีโปรตีนสูงกว่า แต่มีไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยกว่าถึง 2 เท่า กรมปศุสัตว์จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรได้นำ “ไก่ชีท่าพระ” ไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป
 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.96 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.43บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.25 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 41.05 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 43.72 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 43.82 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 42.86บาท ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 12.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 40.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.75  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ   

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงเอื้ออำนวยต่อการออกไข่ของแม่ไก่ ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการบริโภคเริ่มลดลงในบางพื้นที่  แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 247 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 249 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.80 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือร้อยฟองละ 256 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 247 บาท ภาคกลางร้อยฟอง 233 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 287 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 266 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
 
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 287 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 286 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.35 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ภาคเหนือร้อยฟองละ 275 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 290 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 281 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 323 บาท
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 360 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
 
 
 
                                                                    โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  

ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 61.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 60.81 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.13  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 58.82 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.13 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 65.12 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 61.72 บาท

 

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 48.46 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.41 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.10 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 61.02 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 45.94 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9