Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> สคริปต์รายการวิทยุ
เปิดผลศึกษาตลาดแพะเนื้อ แนะเสริมเครือข่ายเกษตรกรพัฒนาการผลิตและการตลาด


 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต

 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร

เรื่อง “เปิดผลศึกษาตลาดแพะเนื้อ แนะเสริมเครือข่ายเกษตรกรพัฒนาการผลิตและการตลาด”

ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556

 

         สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เปิดผลศึกษาตลาดแพะเนื้อ แนะเสริมเครือข่ายเกษตรกรพัฒนาการผลิตและการตลาด  ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดผลการศึกษาการตลาดแพะเนื้อ ปูพรมสัมภาษณ์เกษตรกร และผู้ประกอบการทุกระดับทั้ง 4 ภาครวม 21 จังหวัด ระบุ ลักษณะโครงสร้างตลาดแพะเนื้อมีชีวิตส่วนใหญ่ เป็นลักษณะตลาดผู้ขายมากราย และผู้ซื้อมากราย แนะพัฒนาตลาดแพะเนื้อ โดยส่งเสริมการผลิต สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายมุ่งเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดอาเซียน

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาการตลาดแพะเนื้อ โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ซึ่งได้แก่ พ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิต พ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิต และพ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชำแหละ รวมทั้งสิ้น 188 ราย โดยทำการศึกษาข้อมูลในจังหวัดทั้ง 4 ภาค รวม 21 จังหวัด พบว่า ลักษณะโครงสร้างตลาดแพะเนื้อมีชีวิต เป็นลักษณะตลาดผู้ขายมากราย และผู้ซื้อมากราย วิถีการตลาดแพะเนื้อเริ่มจากเกษตรกรที่ต้องการจะขาย แพะเนื้อ โดยจะขายแพะเนื้อมีชีวิตให้เกษตรกรด้วยกันเองเพื่อไปขยายพันธุ์หรือขุนต่อร้อยละ 9 ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงร้อยละ 34 ขายให้พ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชำแหละร้อยละ 10 และขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นร้อยละ 47 หลังจากนั้นพ่อค้ารวบรวมก็จะขายแพะเนื้อมีชีวิตต่อให้กับผู้บริโภค เกษตรกร และพ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชำแหละต่อไป โดยส่วนใหญ่จะขายเนื้อแพะชำแหละให้กับร้านอาหาร ภัตตาคาร/โรงแรม

ด้านส่วนเหลื่อมการตลาดและต้นทุนการตลาดของพ่อค้าในระดับต่างๆ ในตลาดแพะเนื้อ พบว่า ส่วนเหลื่อมการตลาดแพะเนื้อมีชีวิตจนกระทั่งขายปลีกเป็นเนื้อแพะชำแหละเท่ากับ 106.32 บาทต่อกิโลกรัม โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 บาทต่อกิโลกรัม และกำไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 16.81 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชำแหละมีต้นทุนการตลาดสูงที่สุด สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด   คือ ราคาแพะเนื้อ ปริมาณแพะเนื้อ และค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการฆ่า เป็นต้น)

สำหรับแนวทางในการพัฒนาตลาดแพะเนื้อ ควรส่งเสริมให้มีการผลิตแพะเนื้อเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบริโภคแพะเนื้อ และเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการบริโภคเนื้อแพะ และให้ข้อมูลข่าวสารถึงคุณค่าทางอาหารของเนื้อแพะ นอกจากนี้ ควรขยายช่องทาง
ในการจำหน่ายแพะเนื้อให้เพิ่มขึ้น มีการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ โดยให้เกษตรกร
มีการรวมกันซื้อและรวมกันขาย เพื่อให้สามารถต่อรองทางด้านราคา และส่งเสริมให้มีการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการปรุงอาหารจากเนื้อแพะให้มีความหลากหลายมากขึ้น หรือให้มีเมนูหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่ที่มีทรัพยากรเหมาะสม และในพื้นที่ที่เป็นแหล่งบริโภคเนื้อแพะต่อไป

 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ

ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,910 บาท  สัปดาห์ก่อน 16,173 บาท

ข้าวเปลือกความชื้น 14–15% เฉลี่ยตันละ  10,362 บาท สัปดาห์ก่อน 10,493 บาท

ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนาปี  เฉลี่ยตันละ 12,891 บาท สัปดาห์ก่อน 12,839 บาท

ข้าวโพด

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.. ละ 9.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.90 บาท

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.. ละ 7.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.28 บาท

ถั่วเหลือง

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วลิสง

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 20.42 บาท สัปดาห์ก่อน 22.33 บาท

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 40.00 บาท สัปดาห์ก่อน 43.00 บาท

ถั่วเขียว

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 17.00 บาท

ถั่วเขียวผิวดำชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 3.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.56 บาท

มันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 2.16 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.09 บาท

มันเส้น

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 4.96 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.94 บาท

ฝ้าย

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

กาแฟ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 74.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.06 บาท

ไหม

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 1,550 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 1,290 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก..ละ 942 บาท  สัปดาห์ก่อน 950 บาท
 
                                                                            หน้าถัดไป>>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th