หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
กองทุน FTA ทุ่มงบ 25 ล. จับมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง ยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ

วันที่ 10 ก.พ. 2560
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 

ข่าวที่ 19/2560 วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560

 

กองทุน FTA ทุ่มงบ 25 ล. จับมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง ยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ

 

          กองทุน FTA ทุ่มงบพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ รุกสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จ. กำแพงเพชร  เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม  ให้การสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อจัดหาโคแม่พันธ์และโคเพศผู้  ตลอดจนแนวทางเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

นางจันทร์ธิดา  มีเดช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ได้อนุมัติงบประมาณ 25 ล้านบาท ให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ดำเนินการโดยจัดอบรมและยกระดับการเลี้ยง   สู่มาตรฐาน ระยะเวลาโครงการพฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2565

สำหรับการจัดอบรมให้เกษตรกร ได้รับความร่วมมือจากสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ซึ่งมีทีมวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านโคเนื้อจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้จัดอบรมจำนวน 3 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมรวม 116 คน

ภายหลังการฝึกอบรม กองทุน FTA ได้สนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมในการจัดหาโคสาว รายละ 5  ตัว จำนวน 50 ราย รวม 250 ตัว เพื่อเร่งผลิตโคแม่พันธุ์ซึ่งปัจจุบันลดจำนวนลงไปมาก และยังได้มีการจัดหาโคเพศผู้ น้ำหนักตัวประมาณ 200 - 250 กิโลกรัม เพื่อเลี้ยงเป็นโคขุน รายละ 8 ตัว จำนวน 50 ราย รวม 400 ตัว  นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือนของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน จัดหาเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นพืชอาหารสำหรับเลี้ยงโคในพื้นที่รายละ 1ไร่ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตลง อีกทั้งในระหว่างดำเนินโครงการฯ เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์จะคอยติดตามและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หากมีความประสงค์     จะขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ สามารถจัดทำเป็นโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน FTA ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2561 4727 โทรสาร 0 2561 4726 หรือ www2.oae.go.th/FTA หรือ E-mail : fta@oae.go.th

 

**********************************

                ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th