หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 6 – 12 ก.พ. 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,553 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,531 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.44
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,287 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,280 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.55

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,016 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th