หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรมกราคมปรับตัวเพิ่ม คาด กุมภาพันธ์ ยางพาราผลผลิตออกตลาดลดลงดึงราคาสูงขึ้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตรมกราคม 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.41 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 21.99 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม ด้านดัชนีรายได้เกษตรกร เดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2559 ร้อยละ 19.47

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนมกราคม 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.58 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559)  สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาคใต้มีฝนตกและน้ำท่วม   สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และกระจุกตัว ประกอบกับราคาส่งออกมันเส้นมีแนวโน้มลดต่ำลง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากโรงงานมีสต๊อกเพียงพอต่อความต้องการใช้

หากเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ภาพรวมดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.41  สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา   ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในแหล่งผลิตสำคัญ ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการซื้อเพื่อส่งออกมากขึ้น และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยว่าเดือนที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง  ได้แก่  ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เพราะยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก  และอ้อยโรงงาน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 21.99 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 เนื่องจากผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง เป็นช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมรายได้ วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2559 ร้อยละ 19.47 จากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.58 และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น         ร้อยละ 3.37

*********************

                ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์  

ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th