หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
สศก. ลงพื้นที่สมุย เกาะติดศัตรูมะพร้าวระบาด ผนึกกำลังประชารัฐ เร่งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

วันที่ 16 มี.ค. 2560
 

ข่าวที่ 30/2560 วันที่  16 มีนาคม 2560

 

สศก. ลงพื้นที่สมุย เกาะติดศัตรูมะพร้าวระบาด ผนึกกำลังประชารัฐ เร่งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวระบาดของรองนายกรัฐมนตรี   ณ อำเภอสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตมะพร้าวในจังหวัดโดยตรง เร่งเฟ้นหามาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว พร้อมบูรณาการร่วมแบบประชารัฐ เพื่อรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน

นางจันทร์ธิดา  มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงการร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวระบาดของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ในพื้นที่อำเภอสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตมะพร้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตรง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้ส่งเสริมการผลิตในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปประกอบการกำหนดแนวทางป้องกัน ปราบปรามและการพัฒนาการผลิตมะพร้าว

จากสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช (มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรับมนตรี เป็นประธาน และ สศก.เป็นฝ่ายเลขานุการ)  ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตมะพร้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตมะพร้าว รวมทั้งหามาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างอาชีพและรายได้ไห้แก่เกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรและภาคเอกชน ได้มีการบูรณาการทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรรูปแบบประชารัฐ ในการร่วมกันรณรงค์ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกมะพร้าวของประเทศมีแนวโน้มลดลง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต้นมะพร้าว ร้อยละ 60 มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เกษตรกรขาดการดูแลรักษา ตลอดจนเกิดปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวระบาด เช่น  แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ และด้วงแรด ทำให้ผลผลิตลดลง  โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งปัญหาศัตรูมะพร้าวเข้าทำลายต้นมะพร้าว โดยเฉพาะแมลงดำหนามและหนอนหัวดำนั้น ไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่น มีการระบาดและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตมะพร้าวของไทย ทำให้ผลผลิตมะพร้าวของไทยลดลง และไม่สามารถสนองความต้องการของตลาดได้เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณภาพไม่ทัดเทียมกับมะพร้าวไทยเพิ่มขึ้น  ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เศรษฐกิจภาพรวมได้รับผลกระทบตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของระบบการระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2560  พบว่า มีการระบาดของศัตรูมะพร้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด 8,799 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของเนื้อที่ปลูกมะพร้าวในจังหวัด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการ 3 ด้าน คือ มาตรการกำจัดการระบาดในพื้นที่ ดำเนินการจัดการศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน  มาตรการควบคุม โดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ที่มีการระบาด  และมาตรการถ่ายทอดความรู้ เช่น การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) การจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูมะพร้าว ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้  เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว จำนวน 144,748 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 4,263,938  ไร่  มีพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล โดยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวเป็นลำดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร โดยในส่วนของพื้นที่ปลูกมะพร้าว  มีจำนวน 164,349.83 ไร่  เกษตรกร 14,131 ครัวเรือน  ปลูกมากที่อำเภอเกาะสมุย 66,132 ไร่  รองลงมาอำเภอเกาะพะงัน 63,759 ไร่ และอำเภอเมือง 17,487 ไร่  ซึ่งทั้ง 3  อำเภอดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีทัศนียภาพมะพร้าวเป็นองค์ประกอบในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ

*********************

                ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์  
 ข้อมูล
: สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th