หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13-19 มี.ค.60
สับปะรด


 

สับปะรด

     ผลผลิต ลดลง

               ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2560 ประมาณ 0.166 ล้านตัน หรือร้อยละ 8.33 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.989 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.217 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 23.72 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.154 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.53

     การส่งออก ลดลง
               ปี 2560 เดือนมกราคม มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.02 ล้านตันสด ลดลงจากปริมาณ 0.172 ล้านตันสด ของปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 88.53

     ราคา สับปะรดโรงงาน เพิ่มขึ้น 
               สับปะรดบริโภค ลดลง
               เนื่องจากในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา โดยออกสู่ตลาดประมาณวันละ 6,000-6,500 ตัน
ขณะที่โรงงานแปรรูปสับปะรดมีความต้องการวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานแปรรูปปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้น
โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
               - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 6.63 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.51 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.84
และลดลงจากกิโลกรัมละ 10.02 บาท ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 33.83

               - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 11.37 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 12.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.27
และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.49 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.72
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th