หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 
วันที่ 8 เม.ย. 2560 
กระทรวงเกษตรฯ สุ่มตรวจสอบสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้บริโภคอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำทุกภาคส่วนเดินหน้าพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าทั้งระบบภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อครองความเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

            นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังสุ่มตรวจร้านค้าสินค้าเกษตร อาทิ ร้านค้าผัก ร้านค้าประมง และร้านค้าปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำหนดให้ปี 2560เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน ซึ่งได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าเกษตรอย่างเข้มข้น และเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2560 ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง และสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนด ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและปศุสัตว์อย่างแท้จริง
             "ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการหน่วยงานทำการสุ่มตรวจตลาดสดทั่วประเทศ สำหรับตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจตลาดยิ่งเจริญเป็นแห่งที่ 8 โดยในภาพรวมการตรวจร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ได้ผ่านเกณฑ์และมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งปัจจุบันร้านค้าในตลาดสดได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานการจัดจำหน่ายภายใต้โครงการ ปศุสัตว์ OK และหันมาใช้ตู้แช่เย็นเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายที่ช่วยคงคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ส่วนการจำหน่ายสินค้าเกษตรอื่นๆ ก็เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ขอให้ผู้ประกอบการคงคุณภาพมาตรฐานเพื่อผู้บริโภคตลอดไป และหลังจากนี้ทุกกรมจะบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังต้องสุ่มตรวจความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในตลาดสดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตลาดขายส่ง เช่น ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง โดยจะมีการตรวจสอบย้อนกลับถึงฟาร์มแหล่งผลิตด้วย นอกจากนี้ จะต้องสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ผลิตให้เห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรไทย" นายธีรภัทร กล่าว
                     น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำหรับการเก็บตัวอย่างสินค้าส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 7 วันของการปฏิบัติภาระกิจใน 7 ตลาดสด พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้ กรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว รวม 59 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดงตกค้าง และตรวจจุลินทรีย์ รวมทั้งตรวจประเมินสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และใบอนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK ให้แพร่หลาย ด้านกรมประมงเก็บตัวอย่าง ปลานิล และกุ้งขาว รวม 14 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง พร้อมสุ่มตรวจหาสารฟอมาลิน 32 ตัวอย่าง ด้วยชุดทดสอบ (Test Kit) ไม่พบสารฟอมาลินในตัวอย่างสัตว์น้ำทั้งหมด ส่วนกรมวิชาการเกษตร เก็บตัวอย่างผักสดและผลไม้จำนวนรวม 36 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการตรวจหาสารเคมีตกค้างและจุลินทรีย์ต่อไป

************************
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th