หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 
วันที่ 18 เม.ย. 2560 
กระทรวงเกษตร ฯ ร่วมกับ ศพก. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ทั่วประเทศ 
เน้น”ถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง”
 
          นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเกษตรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตปี 60 จึงร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีผู้ร่วมวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อเตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ประกอบด้วย คณะกรรมการ ศพก. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ SC. (Single Command)
          ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรทุกตำบลร่วมกับคณะกรรมการ ศพก. และผู้เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาสินค้าต่าง ๆ เช่น สินค้าหลัก สินค้ามีมูลค่าสูง สินค้าใหม่ หรือสินค้าที่มีปัญหาและจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้วิเคราะห์ความจำเป็นและกำหนดประเด็นที่จะถ่ายทอด พร้อมทั้งกำหนดสถานีเรียนรู้และวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ประจำสถานีให้สอดคล้องอีกด้วย นอกจากนี้ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ในแต่ละแห่ง ยังให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน อีกทั้งยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชนเกษตรกรที่มาร่วมงาน และถ่ายทอดความรู้การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60 อีกด้วย

**************************
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th