หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

พร้อมลุยพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด เจาะทิศทาง Agri-Map  ศึกษาแนวทางช่วยเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต 

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รุกแนวทาง zoning by Agri-Map เตรียม ลงพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด  เพื่อช่วยกำหนดทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิต แนะ เกษตรกรสามารถนำ Agri-Map Online มาเป็น      ตัวช่วยในการวางแผนการผลิต ผู้ที่สนใจสามารถใช้งาน Agri-Map Online ได้ที่ เว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรโดยการใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (zoning by Agri-Map) ซึ่ง สศก. มีหน้าที่ในการเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการในการปรับเปลี่ยนการผลิต วิเคราะห์แนวทางการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตร โดยการสำรวจต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับจังหวัด

สศก. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในระดับพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยมีเป้าหมายศึกษา 24 จังหวัดทั่วประเทศ   ซึ่งที่ผ่านมา สศก. ได้จัดประชุมหารือในพื้นที่ภาคกลาง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ศพก. อำเภอเมือง  จ.ปราจีนบุรี และ ศพก. อำเภอเมือง จ.ลพบุรี เพื่อเป็นข้อมูลและทางเลือกให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิต พบว่า มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดให้เกษตรกรตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิต เช่นเกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเนื่องจากใกล้โรงงานมันเส้นและโรงงานน้ำตาล

สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี ทำนาข้าวและ สวนผลไม้  เกษตรกรเพาะปลูกข้าวขึ้นน้ำในฤดูฝนเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังสูงปลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้ และตลาดยังมีความต้องการข้าวชนิดนี้เพื่อแปรรูป ขณะที่ฤดูแล้งสามารถปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชสมุนไพรซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพเนื่องจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ในพื้นที่มีความต้องการพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  ปลูกข้าวนาปีและแบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ สนใจปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวมาปลูกอ้อยเพราะมีโรงงานน้ำตาลอยู่ไม่ไกล และในช่วงปลายพฤษภาคมนี้ สศก. จะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และชัยภูมิ ส่วนเดือนกรกฎาคม     ลงพื้นที่ ชัยนาท จันทบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น 6 จังหวัดนำร่อง ของ 6 ภูมิภาค ตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรโดยการใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (zoning by Agri-Map)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC) พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ เกษตรกรสามารถนำ Agri-Map Online มาเป็นตัวช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถใช้งาน Agri-Map Online ได้ที่ เว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th หรือค้นในกูเกิ้ลด้วยคำว่า “Agri-Map Online”

**********************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th