หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5-11 มิ.ย.60
สับปะรด


 

สับปะรด

ผลผลิต ลดลง

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายน 2560 ประมาณ 0.219 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.72 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.264 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 17.09 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.204 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 7.43

การส่งออก ลดลง
          ปี 2560 (มกราคม-เมษายน) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.703 ล้านตันสด ลดลงจากปริมาณ 0.711 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 1.13

ราคา ลดลง 

          ช่วงนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณวันละ 7,000 ตัน ขณะที่ความต้องการของโรงงานแปรรูปลดลง เนื่องจาก ตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทย ส่งผลให้ราคาสับปะรดโรงงานลดลง สำหรับราคาสับปะรดบริโภคลดลง เนื่องจากช่วงนี้ผลไม้ชนิดอื่นออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.25 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.56
และลดลงจากกิโลกรัมละ 11.62 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 63.42

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 9.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.28 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 7.59 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.55 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 29.90
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th