หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
กษ. เปิดงาน Field Day ชัยนาท ชู ศพก. หนองมะโมง ยกระดับ 11 ฐานเรียนรู้ สร้างรายได้เสริม

วันที่ 15 มิ.ย. 2560
 

ข่าวที่  71/2560 วันที่ 15 มิถุนายน  2560

กษ. เปิดงาน Field Day ชัยนาท ชู ศพก. หนองมะโมง ยกระดับ 11 ฐานเรียนรู้ สร้างรายได้เสริม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร  หรือ Field Day ต้อนรับฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศพก. อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ชู 11 ฐานเรียนรู้ หนุนนโยบายรัฐ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วเขียวหลังนา สร้างรายได้เสริม

            วันนี้ (15 มิถุนายน 2560) นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอ     หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี 2560 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา               ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต          การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการระบบการผลิตตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ คือ นายสวอง  สระเสริม โดยปัจจุบันพื้นที่อำเภอหนองมะโมง มีเกษตรกร 3,946 ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตร 84,767 ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกถั่วเขียว ดังนั้น จึงมีแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกี่ยวกับการปลูกถั่วเขียวหลังนาแก่เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง และเรียนรู้ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้จริง ซึ่งมีฐานการเรียนรู้รวม 11 ฐาน ได้แก่ 1.การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 2.การเตรียมดิน 3.การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับถั่วเขียว 4. การถอนพันธุ์ปน 5.การเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวโดยใช้เชื้อไรโซเบียม 6.การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับถั่วเขียว 7.ปริมาณธาตุอาหารที่ถั่วเขียวปลดปล่อยเมื่อมีการไถกลบลงดิน 8. การป้องกันกำจัดโรค/แมลง/วัชพืช และศัตรูธรรมชาติโดยวิธีผสมผสาน 9. การเพิ่มผลผลิตโดยใช้ฮอร์โมนไข่/ฮอร์โมนนมสด/วิธีการทำ/วิธีการใช้ 10. ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และ11 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้        การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดงาน          วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 จำนวน 882 ศูนย์ ในทุกอำเภอ          ทั่วประเทศ ภายในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

 

**********************

                ข่าว  : ส่วนประชาสัมพันธ์

 ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th