หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 10-16ก.ค.60
สับปะรด


 

สับปะรด

ผลผลิต ลดลง

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม 2560 ประมาณ 0.090 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.41 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.219 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 58.90 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.088 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.27

การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2560 (มกราคม-พฤษภาคม) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.895 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.872 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 2.64

ราคา เพิ่มขึ้น

          เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล ทำให้มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้โรงงานแปรรูปสับปะรดจึงปรับราคารับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยราคา
ที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.38 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.83 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 14.36
และลดลงจากกิโลกรัมละ 12.67 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 65.43

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 7.22 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.14 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.17 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 45.17
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th