หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 31ก.ค.-6ส.ค.60
สับปะรด


 

สับปะรด

     ผลผลิต ลดลง

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดเดือนสิงหาคม 2560 ประมาณ 0.043 ล้านตัน หรือร้อยละ 2.11 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.090 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 52.22 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.041 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.87

     การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.068 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.045 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26

     ราคา สับปะรดโรงงาน เพิ่มขึ้น 
          สับปะรดบริโภค ลดลง
            ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูกาล สับปะรดออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้โรงงานแปรรูปสับปะรดปรับราคารับซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น สำหรับราคาสับปะรดบริโภคปรับตัวลดลง เนื่องจาก เป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้ชนิดอื่นที่ทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.34 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.46
และลดลงจากกิโลกรัมละ 11.17 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 61.14

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 7.07 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.17 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.39 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.61 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 48.05
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th