หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
สศก. เปิดเวทีสัมมนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ก้าวสู่ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 7 ก.ย. 2560
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 

ข่าวที่ 120/2560 วันที่ 7 กันยายน  2560

 

สศก. เปิดเวทีสัมมนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ก้าวสู่ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเวที 4 ภูมิภาค สัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์    ด้าน ครม.สัญจร ที่โคราช มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการแล้ว ย้ำ หน่วยงานในภูมิภาค ต้องบูรณาการไปด้วยกัน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในระดับภูมิภาคและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นางจันทร์ธิดา  มีเดช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต  การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

ยุทธศาสตร์ฯ ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564  เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การอบรมสัมมนา จัดขึ้นรวม 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2  ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7 - 8 กันยายน ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนารวมประมาณ 900 คน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 6 ภาค  คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในแต่ละจังหวัด รวมถึงบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีหน้าที่ให้ความรู้และส่งเสริมการผลิตในรูปแบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกร (Training for trainers) ทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ การผลิตหม่อนไหม และการเตรียมปัจจัยการผลิต การตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน (Auditor) ในระดับพื้นที่ 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา  ครม. สัญจร  ณ จังหวัดนครราชสีมา ยังได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564  และมอบหมายหน่วยงานด้านการวิจัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการในภูมิภาคต่างๆ ร่วมกัน

 

*********************

                ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th