หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
เจาะลึกภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เกาะติดรายได้ หนี้สินเกษตรกรไทย

วันที่ 11 ก.ย. 2560
 

ข่าวที่ 121/2560 วันที่ 11 กันยายน 2560

เจาะลึกภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เกาะติดรายได้ หนี้สินเกษตรกรไทย

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ซึ่งหากเปรียบเทียบจำนวนประชากรภาคเกษตร กับประชากรทั้งประเทศในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ไทยมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรจาก 59.46 ล้านคน ในปี 2538/39 เป็น 65.13 ล้านคนในปี 2558/59 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ต่อปี  ในขณะที่ประชากรภาคการเกษตร มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.91 ต่อปี โดยปัจจุบัน ภาคเกษตรไทย มีครัวเรือนเกษตรประมาณ 5.9 ล้านครัวเรือน พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 149.23 ล้านไร่

ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2538/39 ถึง 2558/59

รายการ / ปีเพาะปลูก

2538/39

2547/48

2557/58

2558/59

จำนวนประชากรภาคเกษตร (ล้านคน)

26.35

23.47

21.54

21.69

จำนวนแรงงานเกษตร (ล้านคน)

19.024

16.287

15.978

14.77

จำนวนครัวเรือนเกษตร  (ล้านครัวเรือน)

5.503

5.796

5.904

5.908

 

รายการ

2557/58

2558/59

+/- %

1.รายได้เงินสดรวม

283,259

300,565

6.10

    1.1 ในเกษตร (52 %)

148,390

157,373

6.05

    1.2 นอกเกษตร (48 %)

134,869

143,192

6.17

2. รายจ่ายเงินสดรวม

219,828

248,170

12.89

    2.1 ในเกษตร (42-40 %)

91,326

100,281

9.80

    2.2 นอกเกษตร (58-60 %)

128,502

147,889

5.08

3. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน

63,431

52,395

-17.4

4. รายได้เงินสดสุทธิเกษตร

57,064

57,092

0.04

5. หนี้สิน/สินเชื่อ (ณ 31 มี..)

117,346

122,695

4.55

    5.1 ในเกษตร (55-53 %)

64,564

64,452

-0.17

    5.2 นอกเกษตร (45-47 %)

52,782

58,243

10.34

ปี 2559/60 – ปี2560/61 คาดว่า รายได้ครัวเรือนเกษตรจะเพิ่มขึ้นจากผลผลิตเกษตรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย และภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนภายในจากนโยบายภาครัฐที่มีแผนงาน/โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ และ ระบบการส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่โดยใช้รูปแบบประชารัฐ เช่น แผนบริหารการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร เกษตรคุณภาพ/อินทรีย์ แปลงใหญ่ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตาม  Agri - Map  เพิ่มระบบส่ง/กระจายน้ำ และโครงการ 9101 เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่า แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 3-5 % สอดคล้องกับจีดีพีภาคเกษตร ที่คาดว่าจะเติบโตระหว่าง 3-4 %

*********************

                ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th