หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 27พ.ย.-3ธ.ค.60
มันสำปะหลัง


 
ข่าว 27 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2560
มันสำปะหลัง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          การผลิต 
               ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.07 ล้านไร่ ผลผลิต 28.57 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.54 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560
ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ล้านไร่ ผลผลิต 30.94 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตลดลงร้อยละ 9.43 และ 7.66 ตามลำดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นร้อยละ 2.02 โดยเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 1.69 ล้านตัน (ร้อยละ 5.90 ของผลผลิตทั้งหมด) 
               ทั้งนี้ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2561 ออกสู่ตลาดแล้ว (เดือนตุลาคม 2560) ปริมาณ 1.52 ล้านตัน (ร้อยละ 5.31 ของผลผลิตทั้งหมด) 
          การตลาด 
               เป็นช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดน้อย และฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศประจำสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้ 
               ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.77 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1.67 บาท ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.99 
               ราคามันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.36 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 4.03 บาท
ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 16.63 
          ราคาขายส่งในประเทศ 
               ราคาขายส่งมันเส้น (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.99 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.64 บาทในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.21
ราคาขายส่งแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.81 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.35 บาทในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.72
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี 
               ราคาส่งออกมันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 196 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตันละ 6,348 บาท ราคาทรงตัวในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ลดลงในรูปเงินบาทตันละ 32 บาท 
               ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 420 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตันละ 13,604 บาท ราคาสูงขึ้นในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 258 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th