หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 27พ.ย.-3ธ.ค.60
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 
ข่าวสัปดาห์ 27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.39 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.40 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.16 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.94 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.81
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.55 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.32 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.76 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.94 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.66 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.66
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 271.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,778 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 262.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,554 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.12 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 224.00 บาท 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 339.52 เซนต์ (4,384 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 344.55 เซนต์ (4,470 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.46 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 86.00 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th