หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑
 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ABC ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

············································

 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.      ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      พิธีเปิดการสัมมนา

                                    - กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

                                    - กล่าวเปิด โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      สื่อมวลชนรับฟังการแถลงข่าว / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.      บรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑”

                                    โดย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.      อภิปรายคณะ หัวข้อ “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อเกษตรอย่างยั่งยืน”

                                    โดย    - คุณลลิต  ถนอมสิงห์              รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 - คุณทองปาน  เผ่าโสภา           เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๔๙

  - คุณสำเริง  ศรีโกตะเพชร         เกษตรกร

                                    ดำเนินการอภิปราย

                                    โดย       คุณเขมสรณ์  หนูขาว             ผู้ประกาศข่าว ไทยรัฐทีวี

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      อภิปรายคณะ หัวข้อ “พลิกโฉมเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ ด้วยศาสตร์พระราชา”

                                    โดย    - คุณจีราวรรณ  บุญเพิ่ม            กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

  - คุณแรม  เชียงกา                  ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

  - คุณอุดม  วรัญญูรัฐ                เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน ประจำปี 2559

                                    ดำเนินการอภิปราย

                                    โดย       คุณเขมสรณ์  หนูขาว             ผู้ประกาศข่าว ไทยรัฐทีวี

๑๖.๓๐ น.                 ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ :   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๓๐ น.
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdVM584GBHc7NCscW4NjfRqI4DDDNIlVhr3RKnzOLKro3IsA/viewform
 

 

············································

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th