หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1-7ม.ค.61
มันสำปะหลัง


 
ข่าว 1-7 มกราคม 2561
มันสำปะหลัง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          การผลิต 
               ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.07 ล้านไร่ ผลผลิต 28.57 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.54 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560
ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ล้านไร่ ผลผลิต 30.94 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตลดลงร้อยละ 9.43 และ 7.66 ตามลำดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นร้อยละ 2.02 โดยเดือนมกราคม 2561
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 4.24 ล้านตัน (ร้อยละ 14.84 ของผลผลิตทั้งหมด) 
               ทั้งนี้ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2561 ออกสู่ตลาดแล้ว (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) ปริมาณ 5.36 ล้านตัน (ร้อยละ 18.72 ของผลผลิตทั้งหมด) 
          การตลาด 
               ผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแป้งมันสำปะหลัง และลานมันเส้น ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศประจำสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้ 
               ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
               ราคามันเส้น สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในประเทศ 
               ราคาขายส่งมันเส้น (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.28 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.26 บาท ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.32
               ราคาขายส่งแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.15 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.09 บาท ในสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.46
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี 
               ราคาส่งออกมันเส้น สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
               ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th