หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2 - 8 ก.พ.61
ปศุสัตว์


 
2 – 8 ก.พ. 2561

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
       ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรใกล้เคียงและสอดรับกับความต้องการบริโภคที่ค่อนข้างทรงตัว แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัว
สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  48.36 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.21  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 46.97 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 48.04 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 49.71 บาท  และภาคใต้ กิโลกรัมละ 43.34 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้     ตัวละ 1,300 (บวกลบ 46 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
       ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
ไก่เนื้อ

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
       ในสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อไก่ใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย  แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
       ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 36.79 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.57 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท  ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.69 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.00 บาท  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ  13.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
       ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.50 บาท  และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ   
       สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคไข่ไก่ที่เริ่มมีมากขึ้น ทำให้ภาวะตลาดไข่ไก่ค่อนข้างคึกคัก ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
       ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 262 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 255 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.75 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 277 บาท  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 282 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 239 บาท  และภาคใต้ไม่มีรายงาน  ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
       ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 261 บาท  ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 3.83
 
ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
       ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 334 บาท  ลดลงจากร้อยฟองละ 335 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 306 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ  351 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
       ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 370 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ   
       ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 91.21 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 91.27 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 92.12 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 88.10 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 90.14 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 99.56 บาท
 
กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
       ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 73.10 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 73.08 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.03   โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 69.32 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th