Thai TH English ENG
 
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ติดตามประเมินผล
 

Thailand Web Stat 

FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 25461. ความเป็นมา
 
             โครงการฯ ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่กลุ่มและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ด้วยการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมด้านการตลาดมีเป้าหมายปีละ 1,000 กลุ่ม งบประมาณสำหรับปี 2546 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 68.763 ล้านบาท ปีต่อไปปีละ 76.090 ล้านบาท
 
 
2. วัตถุประสงค์
 •  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก
 • ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพการผลิต และการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต
   
3. ผลการประเมินผล
 • คัดเลือกกลุ่มอาชีพเข้าร่วมโครงการได้ 1,000 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย เป็นกลุ่มอาชีพเดิม 250 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพใหม่ 750 กลุ่ม
 • สนับสนุนด้านการจัดหาอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ที่ใช้ดำเนินงานกลุ่ม ๆ ละ 40,000 บาท จัดฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของกลุ่ม ๆ ละ 16,000 บาท และสมาชิกกลุ่ม ๆ ละ 30 คน ส่งเสริมด้านการตลาด โดยจัดทำศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์และจัดศูนย์ทดสอบการตลาด
 • หลังจากเข้าร่วมโครงการ กลุ่มอาชีพเดิม มีรายได้สุทธิเฉลี่ยปีละ 133,481 บาท/กลุ่ม เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ คือ 113,655 บาท/กลุ่ม (ร้อยละ17.44) กลุ่มอาชีพใหม่ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยปีละ 84,257 บาท/กลุ่ม
 • หลังจากเข้าร่วมโครงการ สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการเข้าร่วมทำกิจกรรมในกลุ่มเฉลี่ย 76,598 บาท/ครัวเรือน/ปี เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ คือ 73,473 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25
 • ศักยภาพการผลิตของกลุ่ม มีความเพียงพอ ร้อยละ 77.78 และมีความพร้อม ร้อยละ 75.53 มีกลุ่มที่ยังคงดำเนินการอยู่ ร้อยละ 92.25 ในจำนวนนี้ได้เปลี่ยนกิจกรรมไปแล้ว ร้อยละ 31.09 ส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นการให้สมาชิกกู้เงินแทน
 
 
4. ปัญหา
 
             การดำเนินงานโครงการยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพใหม่ที่ยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน บางกลุ่มนำเงินที่สนับสนุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ขาดความร่วมมือของสมาชิกในการทำกิจกรรมร่วมกัน ขาดแหล่งจำหน่ายสินค้า การพัฒนารูปแบบสินค้า เงินทุน และไม่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 
 
5. ข้อเสนอแนะ
 • ควรสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และมาตรฐานของสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจผู้ซื้อ
 • จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าให้กระจายและหมุนเวียนทั้งประเทศ พร้อมกับกระตุ้นให้เกิดการซื้อ - ขาย
 • ควรส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะในสินค้าชนิดเดียวกัน เป็นการลดต้นทุนและสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้ซื้อมากขึ้น
   
  
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9