Thai TH English ENG
 
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ติดตามประเมินผล
 

Thailand Web Stat 

FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
โครงการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงาน1. ความเป็นมา
             ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบในแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมไบโอดีเซล และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จัดหากล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันและพืชน้ำมัน ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรโดยให้ภาคใต้และภาคตะวันออกเป็นฐานการปลูกปาล์มน้ำมัน และจัดทำโครงการนำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 เห็นชอบโครงการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้กำหนดแผนการส่งเสริมการปลูกระยะแรกในปี 2549 – 2552 จำนวน 5 ล้านไร่
 

2. วัตถุประสงค์
     
 • เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ผลิตน้ำมันปาล์มดิบให้พอเพียงต่อการบริโภคและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล เพื่อลดการนำเข้าพลังงานน้ำมันลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ10 ในปี 2556
 • เพื่อสร้างพืชทางเลือกใหม่ที่สามารถทำรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร
 
 
3. ผลการดำเนินงาน
 • เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2549 – 2550 รวม 238,354 ไร่ หรือร้อยละ 29.43 ของเป้าหมาย 810,000 ไร่
 • จัดอบรมเกษตรกร 18,631 ราย และเจ้าหน้าที่ 127 ราย
 • ปริมาณต้นกล้าที่ผลิตได้ในปี 2549 รวม 25.94 ล้านกล้า มีแปลงเพาะกล้าเข้าร่วมโครงการ 471 ราย ส่วนในปี 2550 ไม่ได้รับงบประมาณ

4. ผลการประเมินผล

             ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงาน ปีเพาะปลูก 2548/49 ดังนี้
 •  พื้นที่ทำการเกษตรมีการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลี่ยครัวเรือนละ 22.36 ไร่ มีผลผลิตรวม23,401 กิโลกรัม มูลค่าผลผลิตรวมครัวเรือนละ 78,799 บาท
 • ต้นทุนรวมในการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลี่ยไร่ละ 2,597 บาท มีผลตอบแทนสุทธิครัวเรือนละ 20,728 บาท เป็นรายได้จากปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 40.76 มีรายจ่ายเงินสดรวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 453,000 บาท
 • ครัวเรือนมีหนี้สินค้างชำระเฉลี่ยครัวเรือนละ 232,552 บาท และมีทรัพย์สินมูลค่ารวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 3,973,782 บาท
      
   
5. ปัญหา
 •  ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ ทำให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้งบปกติของหน่วยงานเอง
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ
  • กำหนดไว้ไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
  • ขั้นตอนการปฏิบัติของโครงการมีหลายขั้นตอนทำให้การดำเนินงานล่าช้า
  • โครงการปลูกปาล์มน้ำมันของจังหวัด (งบ CEO) มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
  • ราคาต้นกล้าปาล์มน้ำมันตามโครงการสูงกว่าราคาซื้อขายในท้องตลาด
 • ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับส่วนกลาง
     
6. ข้อเสนอแนะ
 • ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนโครงการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ควรเร่งการประชาสัมพันธ์โครงการ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนเกษตรกรให้ชัดเจน
 • ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9