Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
 

FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
การจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีการตั้งแปลงทดสอบผลผลิต(Crop Cutting)


 

สินค้าเกษตร...นับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ที่ต้องพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก และสามารถทำรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้กับประเทศได้เป็นจำนวนมากถึงปีละไม่น้อยกว่า 8 แสนล้านบาท ดังนั้น ผลผลิตทางการเกษตรจึงมีความสำคัญ ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดถึงการพัฒนาทางด้านการผลิตที่สำคัญ คือ ผลผลิตต่อไร่ เพราะหากผลผลิตต่อไร่สูงมากเท่าใด นั่นย่อมแสดง ความมีศักยภาพในการผลิตที่สูงมากขึ้นเท่านั้น

ในอดีตที่ผ่านมาข้อมูลผลผลิตต่อไร่มักจะมีปัญหาเป็นประจำทุกปี ทั้งในภาคราชการด้วยกันเอง และรวมไปถึงภาคเอกชนด้วย ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ JICA ASEAD PROJECT จึงได้ร่วมกันนำเทคนิคการสำรวจผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีการตั้งแปลงทดสอบผลผลิตมาใช้ดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ มากกว่าการสำรวจด้วยวิธีการอื่นๆ โดยในปี 2547 ได้ทดลองเป็นการนำร่องกับ มันสำปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงาน ลำไย และข้าวนาปี สำหรับในปี 2548 จะดำเนินการอีก 2 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง

Crop Cutting เป็นวิธีการสำรวจ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ตั้งอยู่บนหลักการทางสถิติที่ประกอบด้วย การสุ่ม (Sampling) การชั่ง (weighting) และการประมาณค่า (Estimate) และเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการประมาณผลผลิตต่อไร่ได้อย่างเป็นระบบ และได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นวิธีที่มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูง (High Degree of Validity) โดยข้อมูลที่ได้จากจุดตัวอย่าง (Sample Spot) ในแปลงตัวอย่าง (Sample Field) ซึ่งค่าผลผลิตต่อไร่ของแต่ละจุด จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณค่าผลผลิตต่อไร่ของพื้นที่ เช่น ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ต่อไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
 
  • จัดทำบัญชีรายชื่อหมู่บ้าน (Listing) ? สุ่มเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง (Sample Village)
  • นับจดครัวเรือน / ฟาร์มในหมู่บ้านตัวอย่าง ? แล้วสุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่าง
  • เข้าพบครัวเรือนตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นทั่วๆไป
  • สุ่มเลือกแปลงตัวอย่าง (Sample Field) ? ตรวจพื้นที่ให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพ และระยะเวลาที่จะเก็บเกี่ยวได้ ? กำหนดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
  • สุ่มเลือกจุดตัวอย่าง (Sample Spot) โดยใช้วิธีการสุ่ม “ ทฤษฎีการเดิน 30 ก้าว”
      

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9