Thai TH English ENG
 
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 

Thailand Web Stat 

FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
การผลิตและการตลาดกล้วยไม้


 
ผู้วิจัย     นางสาวศิริวรรณ ประเศรษฐานนท์
 
สังกัด     กลุ่มวิจัยพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว ส่วนวิจัยพืชไร่นา
             สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 
โทร        (02) 561-3448
 
โทรสาร   (02) 579-0910

E-mail    siriwan@oae.go.th

 
ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้เมืองร้อนที่สำคัญประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศคือ อุณหภูมิ 25-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80% แหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ที่สำคัญคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี เป็นต้น พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกมากคือ สกุลหวาย อะแรนด้า ม็อคคาร่า ออนซิเดียม แวนด้า ในระยะที่ผ่านมาการขยายพื้นที่เพาะปลูกยังทำได้ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากว่าราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้นและเกษตรกรที่เข้ามาปลูกกล้วยไม้จะต้องมีความรู้ความชำนาญในการเพาะปลูก ประกอบกับปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยและยา ทำให้เกษตรกรไม่มีเงินลงทุนในการดูแลบำรุงรักษา จึงทำให้กล้วยไม้มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีการส่งออกได้เพียงร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตามกล้วยไม้ยังเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง สามารถส่งออกได้ทั้งกล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้กระถางทำรายได้ปีละ 1,500 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้แนวโน้มของตลาดใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง จีน ก็มีแนวโน้มที่ต้องการเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากว่ายังขาดการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ใหม่และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กล้วยไม้ไทยเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังขาดการควบคุมคุณภาพของกล้วยไม้ไทยไปต่างประเทศที่ดีพอจากปัญหาเพลี้ยไฟติดไปกับดอกกล้วยไม้ จึงทำให้สหภาพยุโรปมีการเผาทำลายกล้วยไม้ที่ส่งออกไปเป็นจำนวนมาก การขยายตลาดส่งออกที่ผ่านมาจึงทำได้ไม่มากนัก...
 
ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่นิยมรักสวยรักงามมากขึ้น ทำให้กล้วยไม้ของไทยเป็นที่นิยมทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ เนื่องจากว่ามีอายุการประดับโชว์ความสวยงามได้นานกว่าดอกไม้อื่นๆ และมีสีดอกสดใสและสีหลากหลายทำให้การขยายของตลาดภายในและตลาดส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นการศึกษาการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้ทราบข้อมูลทั้งการผลิตและการตลาด และปัญหาต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหากล้วยไม้ต่อไปในอนาคต...
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9