เอกสารเผยแพร่
 
 


   Download
    

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 10 คน
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6 คน
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,080 คน
รวมจำนวนผู้เข้าชม 27,292 คน

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2552/53

การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าวนาปี และประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตข้าวนาปี แยกพิจารณาตามชนิดข้าว คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวเจ้า ข้าวปทุมธานี และข้าวเหนียว   ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  ปีเพาะปลูก  2552/53 รวมเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด 333 ราย

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 426.17 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 4,464.01 บาท   และราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 13.95 บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำไรไร่ละ 1,481.06 บาท  การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค พบว่า เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิค
การผลิตเฉลี่ยเท่ากับ
0.7866 หรือ 78.66 %

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมจังหวัด ได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 351.35 กิโลกรัม  โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,983.79 บาท   และราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 8.49 บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำไรไร่ละ 1,362.41 บาท  การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค พบว่า เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.6655 หรือ 66.55 %

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้า ได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 560.93 กิโลกรัม  โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,764.09 บาท  และราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 9.56 บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำไรไร่ละ 1,598.40 บาท  การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค พบว่า เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.7097 หรือ 70.97 %

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปทุมธานี1 ได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 586.24 กิโลกรัม  โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย
ไร่ละ 3,664.61 บาท  และราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 10.12 บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำไรไร่ละ 2,268.14 บาท
  การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค พบว่า เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.8700 หรือ 87.00 %

เกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียว ได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 476.85 กิโลกรัม  โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 4,374.73 บาท  และราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 11.71 บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำไรไร่ละ 1,209.18 บาทการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค พบว่า เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.8029 หรือ 80.29 %

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในภาพรวม ได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 480.46 กิโลกรัม  โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,950.10 บาท   และราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 11.67 บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำไรไร่ละ 1,655.39 บาท  การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค พบว่า เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.7110 หรือ 71.10 %

                จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้  ควรส่งเสริมการปลูกข้าวด้วยวิธีดำนาในพื้นที่ที่เหมาะสม จะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น  และควรให้ความรู้เรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้การปลูกข้าวมีประสิทธิภาพ

 

                                                                                                               ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่นา

                                                                                                               น.ส.มณทิรา   พรหมพิทยายุทธ

                                                                                                               โทรศัพท์ / โทรสาร 02-579-7554 / 02-940-6349

 
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-9405598