เอกสารเผยแพร่
 
 


   Download
    

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 0 คน
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 866 คน
รวมจำนวนผู้เข้าชม 14,786 คน

โครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2553-2555

วัตถุประสงค์

1)             เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีและต้นทุนการผลิต ภายใต้เครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็ง รวมทั้ง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงอาชีพ และมีสุขภาพที่ดี

2)            เพื่อเพิ่มปริมาณและความหลากหลาย รวมทั้ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ

3)            เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เทียบเคียงกับต่างประเทศ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายโครงการ

              สิ้นปี 2555 ประเทศไทยจะมีสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ 22,883 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,483.91 ล้านบาท มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 20,000 ไร่ (จาก 1.3 แสนไร่) แยกเป็นภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง) 7,120 ไร่ (ข้าว ผัก ผลไม้ ชา สมุนไพรปศุสัตว์/ประมง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรีสะเกษ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) 12,280 ไร่ (ข้าวอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ทุ่งกุลาฯปศุสัตว์/ประมง) ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 600 ไร่ (ข้าวเหลืองปะทิว ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก ข้าวหอมกระดังงา ปศุสัตว์/ประมง) ภาคการเกษตรจะมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมี 3,000 ตัน   

หน่วยงานที่ขับเคลื่อน

            การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ต้นน้ำ) ได้แก่ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง มกอช. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สศก. การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม (กลางน้ำ) ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) การพัฒนาการตลาด (ปลายน้ำ) ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน
 
 
                                                                                                                กลับ หน้า 1   หน้า 2 
 
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-9405598