ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

       
<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
ปี 2560 ทุเรียนหมอนทอง
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม ร้านรับซื้อคุณวารินทร์ ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.นาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.นาสาร อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่ ส่งออก เกรด AB
ขนาดกลาง
คละ
กรกฎาคม 1
-
-
-
-
  2
-
-
-
-
  3
-
-
-
-
  4
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
  6
-
-
-
-
  7
-
-
-
-
  8
-
-
-
-
  9
-
-
-
-
  10
-
-
-
-
  11
-
-
-
-
  12
85.00
75.00
75.00
65.00
  13
75.00
75.00
75.00
65.00
  14
75.00
75.00
75.00
65.00
  15
-
-
-
-
  16
-
-
-
-
  17
65.00
60.00
65.00
55.00
  18
60.00
65.00
65.00
55.00
  19
60.00
65.00
75.00
55.00
  20
60.00
60.00
75.00
55.00
  21
55.00
60.00
50.00
55.00
  22
-
-
-
-
  23
-
-
-
-
  24
55.00
55.00
45.00
45.00
  25
55.00
55.00
45.00
45.00
  26
57.00
55.00
45.00
45.00
  27
57.00
55.00
45.00
45.00
  28
-
-
-
-
  29
-
-
-
-
  30
-
-
-
-
  31
57.00
55.00
45.00
45.00