กระเทียม
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

          << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
 
หน่วย : บาท/กก.

ปี 2560

กระเทียมสด
เดือน วันที่ คุณฉายพิน รุ่นบาง คุณฉายพิน  รุ่นบาง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน อ.ฝาง
โทร.(053) 595337 จ.เชียงใหม่
 
กรกฎาคม 1    
  2    
  3    
  4    
  5    
  6    
  7    
  8    
  9    
  10    
  11    
  12    
  13    
  14    
  15    
  16    
  17    
  18    
  19    
  20    
  21    
  22    
  23    
  24    
  25    
  26    
  27    
  28    
  29    
  30    
  31