ข้าวหอมมะลิ
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2560     ข้าวหอมจังหวัด
จุกพืชไร่
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร.(037)281073 ,081-9387065
เดือน วันที่  
กรกฎาคม 1
-
  2
-
  3
8,500
  4
8,500
  5
8,500
  6
8,500
  7
8,500
  8
-
  9
-
  10
-
  11
8,500
  12
8,500
  13
8,500
  14
8,500
  15
-
  16
-
  17
8,500
  18
8,500
  19
8,500
  20
8,500
  21
8,500
  22
-
  23
-
  24
8,500
  25
8,500
  26
8,500
  27
8,500
  28
-
  29
-
  30
-
  31 8,500