ลำไยร่วง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2560 ลำไยร่วง
ร้านรับซื้อ คุณ นิโรจน์ ร้านรับซื้อ คุณชนาธิป จุดรับซื้อ คุณนิเวศน์
อ. เวียงหนองล่อง อ.ดอยเต่า อ.ดอยหล่อ
จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เดือน วันที่ เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
กรกฎาคม 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  3
19
15
9
19
15
9
-
-
-
  4
19
15
9
19
15
9
-
-
-
  5
19
15
9
19
15
9
19
14
8
  6
19
15
9
19
15
9
19
14
8
  7
19
15
9
19
15
9
19
14
8
  8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  11
19
17
9
19
18
8
20
17
9
  12
19
17
9
19
18
8
20
17
9
  13
19
14
8
19
14
8
20
13
7
  14
18
13
8
18
14
8
19
13
7
  15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  17
17
12
7
17
12
7
17
12
7
  18
17
12
7
17
12
7
17
12
7
  19
17
12
7
17
12
7
17
12
7
  20
18
12
7
18
12
7
18
12
7
  21
18
11
6
17
11
7
16
11
6
  22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  24
14
10
6
14
10
6
15
10
6
  25
13
9
5
13
8
4
13
8
4
  26
12.5
8
4
13
7
4
12
7
4
  27
12
-
-
12
-
-
12
-
-
  28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  31
12
7
4
12
7
4
12
7
4