ลำไยช่อพันธุ์อีดอ
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

                    << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
              หน่วย : บาท/กก
ปี 2560 ลำไยช่อพันธุ์อีดอ
ร้านรับซื้อ คุณนิโรจน์ ร้านรับซื้อ คุณชนาธิป จุดรับซื้อ คุณนิเวศน์
กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง  อ. ดอยเต่า อ.ดอยหล่อ
จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เดือน วันที่ เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
กรกฎาคม 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  3
34
29
24
35
30
23
-
-
-
  4
34
29
24
35
30
23
-
-
-
  5
34
29
24
35
30
23
34
29
24
  6
34
29
24
35
30
23
34
29
24
  7
34
29
24
35
30
23
34
29
24
  8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  11
32
26
22
31
28
21
30
27
23
  12
32
26
22
31
27
21
30
27
23
  13
32
26
22
30
27
23
31
27
21
  14
28
26
19
29
26
18
27
25
19
  15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  17
26
22
17
27
21
15
25
20
16
  18
25
20
16
26
20
15
24
20
16
  19
25
20
16
26
20
25
24
20
16
  20
25
20
16
26
20
15
24
20
16
  21
25
20
16
26
20
15
24
20
16
  22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  24
23
16
10
24
15
11
23
15
10
  25
23
16
10
24
15
11
23
15
11
  26
23
16
10
24
15
11
23
15
11
  27
23
16
10
24
15
11
23
15
11
  28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  31
23
16
10
24
15
11
23
15
11