ลองกอง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

     
<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
 
           
     
บาท/กก.
 
ปี 2560 ลองกอง
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง สหกรณ์การเกษตบ้านนาสาร จำกัด ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม จุดรับซื้อ คุณอุมา วังคง
อ.เขาสมิง อ.นาสาร อ.นาเดิม อ.ลานสกา
จ.ตราด จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช
เดือน วันที่ เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
กรกฎาคม
1
                       
  2                        
  3                        
  4                        
  5                        
  6                        
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30